Snemanje izvedbe projekta

VIDEO NADZOR IZVAJANJA

Od 01.10.2020 do 31.10.2021

Za namen izvajanja storitev v sklopu javnega razpisa oznake JN 12/20, katerega zadeva je opredeljena z naslovom "razdeljevanje vrečk za mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo na območju Mestne občine Maribor in zunaj mestnih občin", v podjetju EKO Plus d.o.o. izvajamo terenske aktivnosti v imenu naročnika, podjetja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.

Skladno z navedbo prvega odstavka tega obvestila in z dnem 01.10.2020, se s storitvijo predaje vrečk nadzira tudi sam postopek ustreznosti in kakovosti izvajalske storitve na terenu. S tem namenom je izvedbeno vozilo opremljeno s posebno strešno 360° kamero, katera v intervalih zajema fotografije, katere so obdelane na način avtomatske anonimizacije. Pri tem nadzornikom, delavcem na projektu ter morebitnim preostalim osebam na strani naročnika, dostop do občutljivih podatkov ni mogoč.

V sklopu zapisa je storitev snemanja okolice vozila vzpostavljena na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP).

Vsi posnetki se pridobivajo z namenom dokazovanja in uspešnega reševanja reklamacij s strani končnih uporabnikov ter morebitni dogodkov v sklopu izvajanja storitve. Vsa zajeta vsebina se na strežnikih izvajalca hrani do zaključka projekta oziroma do razpisno zahtevanega roka, kjer uporabniki še lahko podajo svoje pritožbe, to je do 31.01.2021. Vsebina pridobljena s posnetkom izvajanja aktivnosti je namenjena zgolj interni uporabi in pogodbeni relaciji med naročnikom in izvajalcem, kjer obe strani s pogodbo ter internimi akti skrbita za pravno podlago pri obdelavi teh podatkov. Kljub temu, da bo zajeta vsebina z dostopom omejena na pogodbeno omejen obseg ljudi, se vsa vsebina po izvedbi izbriše. Posameznikom, kateri menijo, da bi njihova ali njihova posredna vključitev na posnetkih predstavljala spor z etiko njihovo svobode in pravic, naj nam podatke o lokaciji in časovnici sporočijo na email podpora@ekoplus.si, pri tem pa si bomo prizadevali vsebino odstraniti takoj, neodvisno od ostalih protokolov in pravnih ureditev, katerim smo zavezani ob zaključku projekta.

Hvala za razumevanje!