Podzemne, nadzemne in hidravlične zbiralnice

Podzemne, nadzemne in hidravlične zbiralnice

Sodobni sistem zbiranja odpadkov v mestnih središčih je želja marsikaterga mesta. Eden od takšnih sistemov je zagotovo zbiranje odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Takšen sistem zagotavlja učinkovito in racionalno zbiranje ter odvoz odpadkov tako v mestnem jedru kakor tudi v večjih strnjenih naseljih (blokovna gradnja). Velika gostota prebivalcev ima za posledico veliko število zabojnikov za odpadke in ob pomanjkanju javnih površin se neurejnenost mestnih središč še povečuje. Z uvedbo podzemnih zbiralnic pa se javne površine sprostijo in se lahko namenijo za druge namene (več parkirnih prostorov, boljša preglednost v križiščih,…) Hkrati pa oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic pomenijo obogatitev urbane opreme in pirpomorejo k nagraditvi podobe mestnih jeder. Zaradi večjega volumna zbirnih mest podzemnih zbiralnic pomeni uveba sistema  tudi prometno razbremenitev, saj se drastično zmanjša število voženj komunalnih vozil.

Eko Plus ima večletne izkušnje pri zasnovanju, planiranju in izvedbi vgradnje podzemnih in nadzemnih zbiralnic. Do sedaj smo vgradili preko 250 podzemnih zbiralnic. Vsaka lokacija je skrbno izbrana, saj je potrebno upoštevati vrsto parametrov kot so gostota prebivalcev na določenem območju, infrastrukturne omejitve (podzemni vodi za kanalizacijo, vodo, plin, toplovod, elektriko, telekomunikacije), prometna ureditev in pa arhitekturne omejitve (varovanje kulturne in spomeniško zaščitene dediščine). Posamezne mikrolokacije se določajo na podlagi terenskih ogledov in uskladitve s soglasodajalci, mestnim urbanizmom in Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

vgradnja 4

 

 

Čitalec in kartica

Za dostop do podzemnih zbiralnic (preostanek odpadkov, biološki odpadki) se ponavadi uporablja identifikacijska kartica, ki jo je potrebno približati na označeno mesto, kjer se nahaja RFID čitalec.

Le-ta prebere identifikacijsko številko kartice, preveri podatke in v primeru, da je uporabnik vključen v sistem zbiranja odpadkov, pošlje signal mehanizmu za odpiranje pokrova na odlagalni enoti. Pokrov se avtomatsko odpre in uporabnik lahko odvrže odpadke v predalnik z omejnim volumnom. Po končanem odlaganju je potrebno ročno zaprti pokrov odlagalne enote.Ko uporabnik uspešno odloži odpadke, se v spominski enoti identifikacijske opreme zabeleži datum, ura, volumen   in identifikacijska številka uporabnika.

V obračunskem smislu to pomeni, da en depozit pomeni fiksen ter vnaprej določen volumen odloženih odpadkov. Dnevno zbrani podatki se v naprej določenih časovnih intervalih prenesejo preko GPS/GPRS tehnologije v računalniško aplikacijo, kjer jih je možno nadalje obdelovati.

Odlagalna enota za delovanje ne potrebuje zunanjega vira električne energije, saj ima s pomočjo vgrajenega 12 V akumulatorja zagotovljen lasten vir energije, ki se napaja preko sončnih celic.

citalec-kartica
rfid

 

 

Sistem delovanja PZ

sistem-delovanja

Računalniška aplikacija spremlja preko posebnih parametrov fizično stanje opreme (polnost baterije, delovanje motorja) in kar je še posebej pomembno, stanje o odstotku polnosti posameznih zabojnikov. S tem ima komunalno podjetje možnost praznjenja zabojnikov glede na dejansko polnost in ni več potrebe po vnaprej določenem intervalnem praznjenju. Ta za sabo potegne višje stroške, saj je potrebno kamion pošiljati do vsakega posameznega zabojnika ne glede na njegovo polnost.

Najpomebnejše pri praznjenju podzemnih zbiralnic je varnost operaterja in mimoidočih. Zato je vedno prva stvar zavarovanje lokacije, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop v neposredno bližino delovnega prostora. Za praznjenje se uporablja specialno vozilo, ki je tehnološko zelo dovršeno. Zasnovano je na način, da ga preko 8 kamer lahko iz kabine upravlja en sam usposobljen delavec in pri tem izvede celoten ciklus praznjenja zabojnikov.

To je zelo pomemben  prihranek v primerjavi z dosedanjo tehnologijo, ko sta poleg voznika potrebna še dva komunalna delavca. Vozilo je opremljeno tudi z ustrezno opremo za potrebe varnega dela, saj pri fazi praznjenja zavaruje lokacijo s pomočjo varnostnih ramp in onemogoča nepooblaščenim osebam dostop v neposredno bližino delovnega prostora. Za dvigovanje in praznjenje podzemnega zabojnika je uporabljena tehnologija bočnega nakladanja, ki zahteva minimalni manevrski prostor.

 

 

Video prikaz praznjenja zbiralnice


Kontaktirajte nas

Telefon:
+386 (0)3 42 44 110

GSM:
+386 (0)51 233 120

E-pošta:
info@ekoplus.si

Oddaj povpraševanje


Sorodni izdelki